پروګرامونه او کنفرانسونه 

 • Ahmad Wali Mohmandد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0758
  نوم
  Ahmad Wali Mohmand
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  M & R ENVIRNMENTOL SOLUTION

 • Asel Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0043
  نوم
  Asel Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  HEKMAT ZIA LTD

 • Gul Arifد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0649
  نوم
  Gul Arif
  دنده
  President
  بنسټ
  ARIF ALEM LTD

 • Ahmad Shah Ahmadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0648
  نوم
  Ahmad Shah Ahmadi
  دنده
  President
  بنسټ
  AHWA SAHRA LTD

 • Dildar Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0608
  نوم
  Dildar Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  SABZBARG LTD

 • M.Sadez alkuzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0700
  نوم
  M.Sadez alkuzai
  دنده
  President
  بنسټ
  GLOBALE PEACE LOG & SEV.