پروګرامونه او کنفرانسونه 

 • Hayatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0123
  نوم
  Hayatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD

 • Ahmad Jan Hajizadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0703
  نوم
  Ahmad Jan Hajizada
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJIZADA SAHAR LTD

 • M.Rasikh Ghafooriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0685
  نوم
  M.Rasikh Ghafoori
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASEF GHAFOOR LTD

 • M.Sadez alkuzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0700
  نوم
  M.Sadez alkuzai
  دنده
  President
  بنسټ
  GLOBALE PEACE LOG & SEV.

 • Ghulam Mujtaba Niaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0709
  نوم
  Ghulam Mujtaba Niazi
  دنده
  President
  بنسټ
  YELLOW LINE TOURIST & TRAVEL AGENCY

 • Haji Dilawar د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0522
  نوم
  Haji Dilawar
  دنده
  President
  بنسټ
  NAWI BILAL HAWAD LTD