پروګرامونه او کنفرانسونه 

 • Haroon Erajد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0069
  نوم
  Haroon Eraj
  دنده
  President
  بنسټ
  Naikbeen Group ( NG )

 • Mohammad Younsد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0196
  نوم
  Mohammad Youns
  دنده
  President
  بنسټ
  KAWSAR ROSHAN LTD

 • Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0693
  نوم
  Ahmad Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SEDIQ AHMAD LTD

 • Naimullah Wardakد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0633
  نوم
  Naimullah Wardak
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  AFGHANISTAN CENTRAL BEVERAGES