پروګرامونه او کنفرانسونه 

 • Haji Noor Aghaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0760
  نوم
  Haji Noor Agha
  دنده
  Representative
  بنسټ
  BAHRAMI SANCHARAK BROTHERS

 • Mohammad Nasim Mohammadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0698
  نوم
  Mohammad Nasim Mohammadi
  دنده
  President
  بنسټ
  TAHOOR TAYYIB LTD

 • Dost Mohammad Ghaniد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0742
  نوم
  Dost Mohammad Ghani
  دنده
  President
  بنسټ
  DOST MOHAMMAD SHIRZAD LTD

 • Mohammad Ishaqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0707
  نوم
  Mohammad Ishaq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIAMAT LALI CONSTRUCTION CO

 • Mohammad Bashirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0697
  نوم
  Mohammad Bashir
  دنده
  President
  بنسټ
  MELAD MUBASHIR LTD

 • Yaqoot Shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0667
  نوم
  Yaqoot Shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIDOWS KHALID LOGISTIC COMPANY

 • Wahidullah Ahmadzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0303
  نوم
  Wahidullah Ahmadzai
  دنده
  President
  بنسټ
  SONEX PLASTIC COMPANY

 • Gul Arifد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0649
  نوم
  Gul Arif
  دنده
  President
  بنسټ
  ARIF ALEM LTD