پروګرامونه او کنفرانسونه 

 • Baz Mirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0677
  نوم
  Baz Mir
  دنده
  President
  بنسټ
  NAWI MUQADAR LTD

 • Sohail Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0692
  نوم
  Sohail Ahmad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHABIR NATIONAL TRADING LTD

 • Mohammad Rasoolد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0678
  نوم
  Mohammad Rasool
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  YIALEZ CHIMICAL

 • Ziarat Gul Nasiriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0689
  نوم
  Ziarat Gul Nasiri
  دنده
  Partner
  بنسټ
  ZARAB NASERI LTD

 • Amir Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0014
  نوم
  Amir Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIJABAT HAIDARI LTD