رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Abdul waliد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0616
  نوم
  Abdul wali
  دنده
  President
  بنسټ
  BASIR ACAKZAI LTD/ MUSTAFA MALIK LOGISTIC

 • Mohammad Nasim Mohammadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0698
  نوم
  Mohammad Nasim Mohammadi
  دنده
  President
  بنسټ
  TAHOOR TAYYIB LTD

 • Shafiq Bahramد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0684
  نوم
  Shafiq Bahram
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  BARADARAN BHRAMI SANCHARAKI LTD

 • Hazbullah Sahibzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0622
  نوم
  Hazbullah Sahibzada
  دنده
  President
  بنسټ
  QASEEM MIRAJ LTD

 • Zahidulhaqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0752
  نوم
  Zahidulhaq
  دنده
  President
  بنسټ
  MAHBOOB ZAHID LTD