رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Haroon Erajد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0069
  نوم
  Haroon Eraj
  دنده
  President
  بنسټ
  Naikbeen Group ( NG )

 • Hunar Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0682
  نوم
  Hunar Jan
  دنده
  President
  بنسټ
  HUNAR HAIDAR LTD

 • Rahmatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0140
  نوم
  Rahmatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  Bradaran Mamozai

 • Abdul Satar Rasaikhد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0668
  نوم
  Abdul Satar Rasaikh
  دنده
  President
  بنسټ
  GHORBAND GREEN CONSTRUCTION CO

 • Mohammad Naderد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0761
  نوم
  Mohammad Nader
  دنده
  President
  بنسټ
  BASHIR WAHAB LTD