رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0693
  نوم
  Ahmad Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SEDIQ AHMAD LTD

 • Haji Hassan Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0628
  نوم
  Haji Hassan Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  ELHAM MOMAND AGRI BUSNIESS

 • Abdul Ahadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0606
  نوم
  Abdul Ahad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NASRAT YASIR LTD

 • Ziaulhaq Wazir Zaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0651
  نوم
  Ziaulhaq Wazir Zai
  دنده
  Chairman
  بنسټ
  PAKTIKA WAZIRZAI LTD

 • Mohammad Moosaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0686
  نوم
  Mohammad Moosa
  دنده
  Marketing Manager
  بنسټ
  TAMIM TAWHEED NASIRI LTD

 • Noorullah Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0705
  نوم
  Noorullah Rahimi
  دنده
  President
  بنسټ
  INAM SIKANDAR LTD

 • Yousuf Raza shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0021
  نوم
  Yousuf Raza shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIRM ASIA TRADING & LOGISTIC CO