غړو ننوتل 

ورود اعضا

د کارولو نوم د ننوتلو کوډ
 • Emal Nooryد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0631
  نوم
  Emal Noory
  دنده
  President
  بنسټ
  SUPERCAT MOTER OIL PACKAGING

 • Mohammad Rasoolد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0678
  نوم
  Mohammad Rasool
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  YIALEZ CHIMICAL

 • Haji Hafeezullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0754
  نوم
  Haji Hafeezullah
  دنده
  President
  بنسټ
  FARID HASHMAT

 • Mohammad Naser Alokozayد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0669
  نوم
  Mohammad Naser Alokozay
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ALOKOZAY FOOD PROCESSING AND PRODUCTION

 • Zamanullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0683
  نوم
  Zamanullah
  دنده
  Marketing Manager
  بنسټ
  HUNAR HAIDAR LTD

 • Mustafa Sadiqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0460
  نوم
  Mustafa Sadiq
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAID BAHAR FRUIT PROCING

 • Asadullah Raziqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0755
  نوم
  Asadullah Raziq
  دنده
  President
  بنسټ
  WAHID SAMIM LTD