غړو ننوتل 

ورود اعضا

د کارولو نوم د ننوتلو کوډ
 • Aman Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0764
  نوم
  Aman Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID OMAR LTD

 • Hayatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0123
  نوم
  Hayatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD

 • Haroon Erajد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0069
  نوم
  Haroon Eraj
  دنده
  President
  بنسټ
  Naikbeen Group ( NG )