غړو ننوتل 

ورود اعضا

د کارولو نوم د ننوتلو کوډ
 • Ehsan ul Haq Buttد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0670
  نوم
  Ehsan ul Haq Butt
  دنده
  Country Manager
  بنسټ
  NETRACON TECHNOLOGIES

 • Ezatullah Omarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0639
  نوم
  Ezatullah Omar
  دنده
  President
  بنسټ
  KHALID OMAR JAHANI

 • Haji Talib Jabbarkhilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0745
  نوم
  Haji Talib Jabbarkhil
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJI TALIB AHMADZAI LTD

 • Mohammad Hussainد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0642
  نوم
  Mohammad Hussain
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  BRATHERAN SAYEDZADA LTD