غړو ننوتل 

ورود اعضا

د کارولو نوم د ننوتلو کوډ
 • Asadullah Raziqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0755
  نوم
  Asadullah Raziq
  دنده
  President
  بنسټ
  WAHID SAMIM LTD

 • Walid Ahmad Hadizadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0127
  نوم
  Walid Ahmad Hadizada
  دنده
  President
  بنسټ
  WALID HADIZADA LTD

 • Baz Mirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0677
  نوم
  Baz Mir
  دنده
  President
  بنسټ
  NAWI MUQADAR LTD

 • Abdul waliد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0616
  نوم
  Abdul wali
  دنده
  President
  بنسټ
  BASIR ACAKZAI LTD/ MUSTAFA MALIK LOGISTIC