غړو ننوتل 

ورود اعضا

د کارولو نوم د ننوتلو کوډ
 • Walid Ahmad Hadizadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0127
  نوم
  Walid Ahmad Hadizada
  دنده
  President
  بنسټ
  WALID HADIZADA LTD

 • Masood Jan Wahleد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0687
  نوم
  Masood Jan Wahle
  دنده
  President
  بنسټ
  BOUSTAN SABZ AFGHANISTAN LTD

 • Amir Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0014
  نوم
  Amir Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIJABAT HAIDARI LTD

 • Habibullah Fayizد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0647
  نوم
  Habibullah Fayiz
  دنده
  President
  بنسټ
  MANAN ZADA LTD

 • Nisar Ahmad Zubairد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0650
  نوم
  Nisar Ahmad Zubair
  دنده
  President
  بنسټ
  ROYAL GROUP CO LTD

 • Mohammad Essaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0216
  نوم
  Mohammad Essa
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SANGAR SAHIL IDRESS LTD