غړو ننوتل 

ورود اعضا

د کارولو نوم د ننوتلو کوډ
 • Ajab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0645
  نوم
  Ajab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  LAJBAR MARBLE COMPANY

 • Ahmad Shafiqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0192
  نوم
  Ahmad Shafiq
  دنده
  President
  بنسټ
  ROYAL PVC PIPE CO LTD

 • Haji Asadullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0013
  نوم
  Haji Asadullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  FAQIR WAHAB GROUP OF COMPANIES

 • Mohammad Yunos Mohmandد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0002
  نوم
  Mohammad Yunos Mohmand
  دنده
  President
  بنسټ
  Shadab Zafar Construction and Housing Co.