انلاین فارم 

فرم آنلاین

 • Toor baz Mamozaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0679
  نوم
  Toor baz Mamozai
  دنده
  President
  بنسټ
  TAIB YASIR LTD

 • Haji Hafeezullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0691
  نوم
  Haji Hafeezullah
  دنده
  President
  بنسټ
  FARID HASHMAT LOG. CO

 • Attaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0212
  نوم
  Attaullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID INSAF LTD

 • Hikmatullah Sadeqzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0611
  نوم
  Hikmatullah Sadeqzai
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  YASAR HIKMAT LTD

 • M.Ayub waziriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0615
  نوم
  M.Ayub waziri
  دنده
  President
  بنسټ
  ALFA AFGHAN PVC AND ALUMUNIM

 • Dost Mohammad Ghaniد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0742
  نوم
  Dost Mohammad Ghani
  دنده
  President
  بنسټ
  DOST MOHAMMAD SHIRZAD LTD