د خبرونو جزئيات

Sunday, September 09, 2012
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

خبرونو ته ستنېدل

 • Mohammad Ishaqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0707
  نوم
  Mohammad Ishaq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIAMAT LALI CONSTRUCTION CO

 • Ahmad Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0653
  نوم
  Ahmad Wais Wazirzai
  دنده
  President
  بنسټ
  WAZIRZAI INTERNATIONAL LTD

 • Mohammad Rasoolد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0678
  نوم
  Mohammad Rasool
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  YIALEZ CHIMICAL

 • Hazbullah Sahibzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0622
  نوم
  Hazbullah Sahibzada
  دنده
  President
  بنسټ
  QASEEM MIRAJ LTD

 • Mohammad Moosaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0686
  نوم
  Mohammad Moosa
  دنده
  Marketing Manager
  بنسټ
  TAMIM TAWHEED NASIRI LTD

 • Azizullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0671
  نوم
  Azizullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MUTAHED SHAMAL SHERQ LIVE STOCK

 • Abdul Wakil Arghandiwalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0662
  نوم
  Abdul Wakil Arghandiwal
  دنده
  President
  بنسټ
  JAAM I JAM LTD

 • Haji Asadullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0013
  نوم
  Haji Asadullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  FAQIR WAHAB GROUP OF COMPANIES