د خبرونو جزئيات

Sunday, September 09, 2012
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

خبرونو ته ستنېدل

 • Hunar Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0682
  نوم
  Hunar Jan
  دنده
  President
  بنسټ
  HUNAR HAIDAR LTD

 • Ahmad Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0706
  نوم
  Ahmad Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  ZUBER ABED LTD

 • Abdul Maroofد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0664
  نوم
  Abdul Maroof
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASAD SHAFI LTDKAHANDZH TRADE COMPANY

 • M.Naim Haidariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0620
  نوم
  M.Naim Haidari
  دنده
  President
  بنسټ
  SAID MAIHAN TRADING CO

 • Naimullah Wardakد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0633
  نوم
  Naimullah Wardak
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  AFGHANISTAN CENTRAL BEVERAGES

 • Rohailد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0708
  نوم
  Rohail
  دنده
  President
  بنسټ
  SAMEED LTD

 • Mohammad Naderد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0761
  نوم
  Mohammad Nader
  دنده
  President
  بنسټ
  BASHIR WAHAB LTD