د خبرونو جزئيات

Sunday, September 09, 2012
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

خبرونو ته ستنېدل

 • Edris Ahmadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0660
  نوم
  Edris Ahmadi
  دنده
  President
  بنسټ
  ILYAS SALEMAN LTD

 • Mohammad Rasoolد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0678
  نوم
  Mohammad Rasool
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  YIALEZ CHIMICAL

 • Mohammad Naderد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0761
  نوم
  Mohammad Nader
  دنده
  President
  بنسټ
  BASHIR WAHAB LTD

 • Naqeebullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0124
  نوم
  Naqeebullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD