د خبرونو جزئيات

Sunday, September 09, 2012
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

خبرونو ته ستنېدل

 • Naseer Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0501
  نوم
  Naseer Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NOOR KAKARY LTD

 • Babrak Shahinد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0604
  نوم
  Babrak Shahin
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN MOMIN ASTANA LTD

 • Khoshal Hamza Khilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0635
  نوم
  Khoshal Hamza Khil
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHARQ HAMZAKHIL LTD

 • Mohammad Daood Moosaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0004
  نوم
  Mohammad Daood Moosa
  دنده
  CEO
  بنسټ
  LEGAL OFFICE