د خبرونو جزئيات

Sunday, September 09, 2012
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

خبرونو ته ستنېدل

 • Shah Alam Noorzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0632
  نوم
  Shah Alam Noorzai
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  M.OMAR NOORZAI LTD

 • Hekamatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0763
  نوم
  Hekamatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  ROUTS AFGHANISTAN LTD

 • Rafiullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0672
  نوم
  Rafiullah
  دنده
  President
  بنسټ
  LALANDER LTD

 • Ahmad Shah Niaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0673
  نوم
  Ahmad Shah Niazi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SAYED PADSHAH NIAZI LTD

 • Hazarullah Zakhilwalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0540
  نوم
  Hazarullah Zakhilwal
  دنده
  Admin Manager
  بنسټ
  SUCCESS CONSTRUCTION CO

 • Zamanullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0683
  نوم
  Zamanullah
  دنده
  Marketing Manager
  بنسټ
  HUNAR HAIDAR LTD

 • Haji Makil Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0247
  نوم
  Haji Makil Shinwari
  دنده
  Manager
  بنسټ
  FAIZ PASHTOON LTD