د خبرونو جزئيات

Sunday, September 09, 2012
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

خبرونو ته ستنېدل

 • M. Habib Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0612
  نوم
  M. Habib Shinwari
  دنده
  Admin Officer
  بنسټ
  ZEKRIA MOTAHED SAFI LTD

 • Rahim Khan Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0746
  نوم
  Rahim Khan Rahimi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RAHIM RAHIMI LTD

 • Mohammad Bashirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0697
  نوم
  Mohammad Bashir
  دنده
  President
  بنسټ
  MELAD MUBASHIR LTD

 • Shazar Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0674
  نوم
  Shazar Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SUPER BILAL MUKIT PRODUCTION CO

 • Mohammad Tariqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0104
  نوم
  Mohammad Tariq
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN MARK PRINTING PRESS

 • Haji Homayon khwajazadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0007
  نوم
  Haji Homayon khwajazada
  دنده
  President
  بنسټ
  Shuaib Sohrab Shakib Ltd

 • Abdul Wahabد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0507
  نوم
  Abdul Wahab
  دنده
  President
  بنسټ
  SHAHAB MANSOOR LTD

 • Najibullah Zarabد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0675
  نوم
  Najibullah Zarab
  دنده
  President
  بنسټ
  NAJIB ZARAB LTD