د خبرونو جزئيات

Monday, February 11, 2013
کشویی
کشویی
کشویی

خبرونو ته ستنېدل

 • Shafiq Bahramد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0684
  نوم
  Shafiq Bahram
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  BARADARAN BHRAMI SANCHARAKI LTD

 • M.Sadez alkuzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0700
  نوم
  M.Sadez alkuzai
  دنده
  President
  بنسټ
  GLOBALE PEACE LOG & SEV.

 • Ashuqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0750
  نوم
  Ashuq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  OMAID MOMAND LTD

 • Khoshal Hamza Khilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0635
  نوم
  Khoshal Hamza Khil
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHARQ HAMZAKHIL LTD

 • Ahmad Shah Niaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0673
  نوم
  Ahmad Shah Niazi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SAYED PADSHAH NIAZI LTD