د خبرونو جزئيات

Monday, February 11, 2013
کشویی
کشویی
کشویی

خبرونو ته ستنېدل

 • Hazbullah Sahibzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0622
  نوم
  Hazbullah Sahibzada
  دنده
  President
  بنسټ
  QASEEM MIRAJ LTD

 • Firuz Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0624
  نوم
  Firuz Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  FIRUZ SADRUDDIN LTD

 • Gullah Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0442
  نوم
  Gullah Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ZESHAN HASAN LTD

 • Rahim Khan Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0746
  نوم
  Rahim Khan Rahimi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RAHIM RAHIMI LTD