د خبرونو جزئيات

Monday, June 10, 2013
fdsfds

sfdfsd

fdsfds

خبرونو ته ستنېدل

 • Mohammad Younsد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0196
  نوم
  Mohammad Youns
  دنده
  President
  بنسټ
  KAWSAR ROSHAN LTD

 • Haroon Erajد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0069
  نوم
  Haroon Eraj
  دنده
  President
  بنسټ
  Naikbeen Group ( NG )

 • Mohammad Zamanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0644
  نوم
  Mohammad Zaman
  دنده
  President
  بنسټ
  BEROUGE LTD

 • Jawidد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0637
  نوم
  Jawid
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  BASHIR SHABIR KAMRAN LTD

 • M. Parwiz Ghafariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0665
  نوم
  M. Parwiz Ghafari
  دنده
  President
  بنسټ
  PARWIZ GHAFARI CONSTRUCTION COMPANY

 • Asadullah Raziqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0755
  نوم
  Asadullah Raziq
  دنده
  President
  بنسټ
  WAHID SAMIM LTD