د خبرونو جزئيات

Monday, June 10, 2013
fdsfds

sfdfsd

fdsfds

خبرونو ته ستنېدل

 • M.Raqibد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0621
  نوم
  M.Raqib
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN GOAL LOGISTIC SERVICES

 • Shir Baz Kameen zadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0618
  نوم
  Shir Baz Kameen zada
  دنده
  President
  بنسټ
  BAHEER PRINTING & PACKING CO

 • Haji Yar Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0067
  نوم
  Haji Yar Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MOKHTAR LTD

 • Ghulam Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0461
  نوم
  Ghulam Mohammad
  دنده
  President
  بنسټ
  GHULAM AHMAD HAMZA LTD

 • Mohammad Ishaqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0707
  نوم
  Mohammad Ishaq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIAMAT LALI CONSTRUCTION CO

 • Navid Sultan Zadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0740
  نوم
  Navid Sultan Zada
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KAMRAN TAWHID LTD

 • M. Habib Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0612
  نوم
  M. Habib Shinwari
  دنده
  Admin Officer
  بنسټ
  ZEKRIA MOTAHED SAFI LTD

 • Ezatullah Omarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0639
  نوم
  Ezatullah Omar
  دنده
  President
  بنسټ
  KHALID OMAR JAHANI

 • Gulab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0202
  نوم
  Gulab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  GULAB TAHIR LTD