خبرليکونه 

خبرنامه

 • Habibullah Fayizد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0647
  نوم
  Habibullah Fayiz
  دنده
  President
  بنسټ
  MANAN ZADA LTD

 • Asel Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0043
  نوم
  Asel Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  HEKMAT ZIA LTD

 • Mohammad Rasoolد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0678
  نوم
  Mohammad Rasool
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  YIALEZ CHIMICAL

 • Haji Homayon khwajazadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0007
  نوم
  Haji Homayon khwajazada
  دنده
  President
  بنسټ
  Shuaib Sohrab Shakib Ltd

 • Mohammad Younsد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0196
  نوم
  Mohammad Youns
  دنده
  President
  بنسټ
  KAWSAR ROSHAN LTD

 • Dr. Mansoor Jamalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0757
  نوم
  Dr. Mansoor Jamal
  دنده
  President
  بنسټ
  GLOBUS HEALTH