خبرليکونه 

خبرنامه

 • Nisar Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0248
  نوم
  Nisar Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NISAR AHMAD LTD

 • Haji Makil Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0247
  نوم
  Haji Makil Shinwari
  دنده
  Manager
  بنسټ
  FAIZ PASHTOON LTD

 • Ghulam Mujtaba Niaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0709
  نوم
  Ghulam Mujtaba Niazi
  دنده
  President
  بنسټ
  YELLOW LINE TOURIST & TRAVEL AGENCY

 • Ibadullah Ajazyarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0451
  نوم
  Ibadullah Ajazyar
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AZAHIR SHINWARI LTD

 • Abdul Ahadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0606
  نوم
  Abdul Ahad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NASRAT YASIR LTD

 • Zahid Safiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0696
  نوم
  Zahid Safi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RIAA BARKER GILLETTE AFG

 • M. Habib Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0612
  نوم
  M. Habib Shinwari
  دنده
  Admin Officer
  بنسټ
  ZEKRIA MOTAHED SAFI LTD