خبر پاڼې 

مطلب مطبوعاتی

د پاکستان سفير سر ه د د پاک- افغان ګډې خونې د پلاوي ملاقات
PAJCCI نقش حیاتی در افزایش تجارت بین پاکستان و افغانستان: محمد زبیر MOTIWALA
استقرار سه جانبه اتاق بازرگانی (پاکستان، افغانستان و ترکیه)
 • M.Najib Zekeriaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0174
  نوم
  M.Najib Zekeria
  دنده
  President
  بنسټ
  NEW ABASIN LTD

 • Abdul Alim Sayedzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0641
  نوم
  Abdul Alim Sayedzada
  دنده
  President
  بنسټ
  BRATHERAN SAYEDZADA LTD

 • Abdul Wahabد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0507
  نوم
  Abdul Wahab
  دنده
  President
  بنسټ
  SHAHAB MANSOOR LTD

 • Haji Yar Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0067
  نوم
  Haji Yar Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MOKHTAR LTD