خبر پاڼې 

مطلب مطبوعاتی

د پاکستان سفير سر ه د د پاک- افغان ګډې خونې د پلاوي ملاقات
PAJCCI نقش حیاتی در افزایش تجارت بین پاکستان و افغانستان: محمد زبیر MOTIWALA
استقرار سه جانبه اتاق بازرگانی (پاکستان، افغانستان و ترکیه)
 • Abdul Aziz Hashemiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0762
  نوم
  Abdul Aziz Hashemi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI HABIB HASHIME LTD

 • Abdul waliد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0616
  نوم
  Abdul wali
  دنده
  President
  بنسټ
  BASIR ACAKZAI LTD/ MUSTAFA MALIK LOGISTIC

 • Wahidullah Ahmadzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0303
  نوم
  Wahidullah Ahmadzai
  دنده
  President
  بنسټ
  SONEX PLASTIC COMPANY

 • M. Fahim Roufiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0759
  نوم
  M. Fahim Roufi
  دنده
  Representative
  بنسټ
  KHURSHID NON ALOKOLIC

 • Timor shah Safeeد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG0640
  نوم
  Timor shah Safee
  دنده
  Manager
  بنسټ
  SALIM HASIB LTD

 • Salih Mohammad Aqazadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0629
  نوم
  Salih Mohammad Aqazada
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAR SALIH LTD

 • Mohammad Younsد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0196
  نوم
  Mohammad Youns
  دنده
  President
  بنسټ
  KAWSAR ROSHAN LTD

 • Mohammad Moosaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0686
  نوم
  Mohammad Moosa
  دنده
  Marketing Manager
  بنسټ
  TAMIM TAWHEED NASIRI LTD