قانونمندی 

آیین نامه ها

Reg Dari Eng
 • Mustafa Sadiqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0460
  نوم
  Mustafa Sadiq
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAID BAHAR FRUIT PROCING

 • Syed Ferhad Jamil د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0120
  نوم
  Syed Ferhad Jamil
  دنده
  President
  بنسټ
  JAMAL SADAT PVC & ALUMUNIM

 • Asel Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0043
  نوم
  Asel Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  HEKMAT ZIA LTD

 • Ahmad Shafiqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0192
  نوم
  Ahmad Shafiq
  دنده
  President
  بنسټ
  ROYAL PVC PIPE CO LTD

 • Hayatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0123
  نوم
  Hayatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD

 • Mohammad Younsد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0196
  نوم
  Mohammad Youns
  دنده
  President
  بنسټ
  KAWSAR ROSHAN LTD

 • Ibadullah Ajazyarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0451
  نوم
  Ibadullah Ajazyar
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AZAHIR SHINWARI LTD