قانونمندی 

آیین نامه ها

Reg Dari Eng
 • Rohailد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0708
  نوم
  Rohail
  دنده
  President
  بنسټ
  SAMEED LTD

 • Emal Nooryد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0631
  نوم
  Emal Noory
  دنده
  President
  بنسټ
  SUPERCAT MOTER OIL PACKAGING

 • Najeebullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0680
  نوم
  Najeebullah
  دنده
  President
  بنسټ
  LATIFI SAHIL CHECKIN FORM

 • Azizullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0671
  نوم
  Azizullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MUTAHED SHAMAL SHERQ LIVE STOCK

 • Masood Jan Wahleد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0687
  نوم
  Masood Jan Wahle
  دنده
  President
  بنسټ
  BOUSTAN SABZ AFGHANISTAN LTD

 • Asadullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0526
  نوم
  Asadullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NEW AZMAT QADAR LTD

 • Ezatullah Omarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0639
  نوم
  Ezatullah Omar
  دنده
  President
  بنسټ
  KHALID OMAR JAHANI