قانونمندی 

آیین نامه ها

Reg Dari Eng
 • Rahmatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0140
  نوم
  Rahmatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  Bradaran Mamozai

 • M.Rasikh Ghafooriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0685
  نوم
  M.Rasikh Ghafoori
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASEF GHAFOOR LTD

 • Haji Makil Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0247
  نوم
  Haji Makil Shinwari
  دنده
  Manager
  بنسټ
  FAIZ PASHTOON LTD