قانونمندی 

آیین نامه ها

Reg Dari Eng
 • Ahmad Jan Hajizadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0703
  نوم
  Ahmad Jan Hajizada
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJIZADA SAHAR LTD

 • Salih Mohammad Aqazadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0629
  نوم
  Salih Mohammad Aqazada
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAR SALIH LTD

 • Abdul Wahabد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0507
  نوم
  Abdul Wahab
  دنده
  President
  بنسټ
  SHAHAB MANSOOR LTD

 • Nabi Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0614
  نوم
  Nabi Jan
  دنده
  President
  بنسټ
  NABI JAN (INFIRADI)