قانونمندی 

آیین نامه ها

Reg Dari Eng
 • Mohammad Tariqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0104
  نوم
  Mohammad Tariq
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN MARK PRINTING PRESS

 • Asadullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0526
  نوم
  Asadullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NEW AZMAT QADAR LTD

 • Mohammad Alamد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0744
  نوم
  Mohammad Alam
  دنده
  President
  بنسټ
  CRYSTAL PRINTING PRESS

 • Timor shah Safeeد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG0640
  نوم
  Timor shah Safee
  دنده
  Manager
  بنسټ
  SALIM HASIB LTD

 • Bakhtar wazir zai د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0654
  نوم
  Bakhtar wazir zai
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN WAZIRZAI LTD

 • Hazarullah Zakhilwalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0540
  نوم
  Hazarullah Zakhilwal
  دنده
  Admin Manager
  بنسټ
  SUCCESS CONSTRUCTION CO