قانونمندی 

آیین نامه ها

Reg Dari Eng
 • M.Ayub waziriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0615
  نوم
  M.Ayub waziri
  دنده
  President
  بنسټ
  ALFA AFGHAN PVC AND ALUMUNIM

 • Mustafa Sadiqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0460
  نوم
  Mustafa Sadiq
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAID BAHAR FRUIT PROCING

 • Haji Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0681
  نوم
  Haji Gul
  دنده
  Sales Manager
  بنسټ
  NANGRAHAR NAVEEN

 • Amir Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0014
  نوم
  Amir Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIJABAT HAIDARI LTD

 • Abdul Azizد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0666
  نوم
  Abdul Aziz
  دنده
  President
  بنسټ
  AZIZ KHALIL LTD

 • Mohammad Hussainد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0642
  نوم
  Mohammad Hussain
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  BRATHERAN SAYEDZADA LTD