ليدلوری او موخې 

ليدلوری او موخې

"صلح و رفاه از طریق گسترش تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان".

 • Masood Jan Wahleد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0687
  نوم
  Masood Jan Wahle
  دنده
  President
  بنسټ
  BOUSTAN SABZ AFGHANISTAN LTD

 • Ahmad Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0706
  نوم
  Ahmad Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  ZUBER ABED LTD

 • Abdul Ahadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0606
  نوم
  Abdul Ahad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NASRAT YASIR LTD

 • Yousuf Raza shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0021
  نوم
  Yousuf Raza shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIRM ASIA TRADING & LOGISTIC CO

 • Mohammad Aminد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0630
  نوم
  Mohammad Amin
  دنده
  Manager
  بنسټ
  ABDULLAH STORE

 • Gulam Farooq Sadiqiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0110
  نوم
  Gulam Farooq Sadiqi
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAR FAROOQ LTD