ليدلوری او موخې 

ليدلوری او موخې

"صلح و رفاه از طریق گسترش تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان".

 • Mohammad Alamد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0744
  نوم
  Mohammad Alam
  دنده
  President
  بنسټ
  CRYSTAL PRINTING PRESS

 • Timor shah Safeeد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG0640
  نوم
  Timor shah Safee
  دنده
  Manager
  بنسټ
  SALIM HASIB LTD

 • Haji Homayon khwajazadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0007
  نوم
  Haji Homayon khwajazada
  دنده
  President
  بنسټ
  Shuaib Sohrab Shakib Ltd

 • Zahid Safiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0696
  نوم
  Zahid Safi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RIAA BARKER GILLETTE AFG

 • Ziaulhaq Wazir Zaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0657
  نوم
  Ziaulhaq Wazir Zai
  دنده
  Chairman
  بنسټ
  AFGHANISTAN SUGAR TRADERS UNION

 • Rahim Khan Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0746
  نوم
  Rahim Khan Rahimi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RAHIM RAHIMI LTD