ليدلوری او موخې 

ليدلوری او موخې

"صلح و رفاه از طریق گسترش تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان".

 • Mohammad Alamد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0744
  نوم
  Mohammad Alam
  دنده
  President
  بنسټ
  CRYSTAL PRINTING PRESS

 • Abdul Maroofد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0664
  نوم
  Abdul Maroof
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASAD SHAFI LTDKAHANDZH TRADE COMPANY

 • Munawarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0741
  نوم
  Munawar
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MUNAWAR LTD

 • Rafiullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0672
  نوم
  Rafiullah
  دنده
  President
  بنسټ
  LALANDER LTD