ليدلوری او موخې 

ليدلوری او موخې

"صلح و رفاه از طریق گسترش تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان".

 • M.Najib Zekeriaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0174
  نوم
  M.Najib Zekeria
  دنده
  President
  بنسټ
  NEW ABASIN LTD

 • Ali Mohammad Kamaviد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0607
  نوم
  Ali Mohammad Kamavi
  دنده
  President
  بنسټ
  GALAXY INT.TRANSIT & FORWARDING

 • Mustafa Sadiqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0460
  نوم
  Mustafa Sadiq
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAID BAHAR FRUIT PROCING

 • Abdul Satar Rasaikhد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0668
  نوم
  Abdul Satar Rasaikh
  دنده
  President
  بنسټ
  GHORBAND GREEN CONSTRUCTION CO

 • Munawarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0741
  نوم
  Munawar
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MUNAWAR LTD

 • Haji Makil Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0247
  نوم
  Haji Makil Shinwari
  دنده
  Manager
  بنسټ
  FAIZ PASHTOON LTD

 • Najeebullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0680
  نوم
  Najeebullah
  دنده
  President
  بنسټ
  LATIFI SAHIL CHECKIN FORM

 • Manzoor Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0690
  نوم
  Manzoor Ahmad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MANZOR NESAR LTD