ليدلوری او موخې 

ليدلوری او موخې

"صلح و رفاه از طریق گسترش تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان".

 • Ahmad Fahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0704
  نوم
  Ahmad Fahim
  دنده
  External Affairs Manager
  بنسټ
  JAFARIAN WARASS - LTD

 • Naimullah Wardakد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0633
  نوم
  Naimullah Wardak
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  AFGHANISTAN CENTRAL BEVERAGES

 • Abdul Alim Sayedzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0641
  نوم
  Abdul Alim Sayedzada
  دنده
  President
  بنسټ
  BRATHERAN SAYEDZADA LTD

 • Amir Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0014
  نوم
  Amir Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIJABAT HAIDARI LTD

 • Abdul Satar Rasaikhد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0668
  نوم
  Abdul Satar Rasaikh
  دنده
  President
  بنسټ
  GHORBAND GREEN CONSTRUCTION CO

 • Zahidulhaqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0752
  نوم
  Zahidulhaq
  دنده
  President
  بنسټ
  MAHBOOB ZAHID LTD

 • Aman Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0764
  نوم
  Aman Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID OMAR LTD