پاکستان څانګه 

پاکستان څانګه

پاکستان څانګه

 • Walid Ahmad Hadizadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0127
  نوم
  Walid Ahmad Hadizada
  دنده
  President
  بنسټ
  WALID HADIZADA LTD

 • Ali Mohammad Kamaviد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0607
  نوم
  Ali Mohammad Kamavi
  دنده
  President
  بنسټ
  GALAXY INT.TRANSIT & FORWARDING

 • Yaqoot Shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0667
  نوم
  Yaqoot Shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIDOWS KHALID LOGISTIC COMPANY

 • Ahmad Shah Muzafferد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0210
  نوم
  Ahmad Shah Muzaffer
  دنده
  President
  بنسټ
  ANCL

 • Attaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0212
  نوم
  Attaullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID INSAF LTD