افغانستان څانګ 

افغانستان څانګ

افغانستان څانګ

 • Ajab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0645
  نوم
  Ajab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  LAJBAR MARBLE COMPANY

 • Mubarak Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0652
  نوم
  Mubarak Wais Wazirzai
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  NAWAI WAZIRZAI LOGISTIC AND FARWARDING

 • Said Asadullah sadaatد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0634
  نوم
  Said Asadullah sadaat
  دنده
  President
  بنسټ
  SADAAT HASSAN ZAI LTD

 • Mohammad Younsد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0196
  نوم
  Mohammad Youns
  دنده
  President
  بنسټ
  KAWSAR ROSHAN LTD

 • Ghulam Qadirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0619
  نوم
  Ghulam Qadir
  دنده
  President
  بنسټ
  MARWAH MINERAL WATER

 • Ahsanullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0532
  نوم
  Ahsanullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI ZAMAN ZADA LTD