افغانستان څانګ 

افغانستان څانګ

افغانستان څانګ

 • Ahmad Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0653
  نوم
  Ahmad Wais Wazirzai
  دنده
  President
  بنسټ
  WAZIRZAI INTERNATIONAL LTD

 • Haji Hafeezullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0754
  نوم
  Haji Hafeezullah
  دنده
  President
  بنسټ
  FARID HASHMAT

 • Nizamudin Tajzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0005
  نوم
  Nizamudin Tajzada
  دنده
  President
  بنسټ
  Itihad Aftab Ltd

 • Rohailد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0708
  نوم
  Rohail
  دنده
  President
  بنسټ
  SAMEED LTD