افغانستان څانګ 

افغانستان څانګ

افغانستان څانګ

 • M. Parwiz Ghafariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0665
  نوم
  M. Parwiz Ghafari
  دنده
  President
  بنسټ
  PARWIZ GHAFARI CONSTRUCTION COMPANY

 • Rahmatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0140
  نوم
  Rahmatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  Bradaran Mamozai

 • Hayatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0123
  نوم
  Hayatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD

 • Hamidullah Abdaliد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0747
  نوم
  Hamidullah Abdali
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AJMAL OMAID NAVIN LTD

 • M.Ayub waziriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0615
  نوم
  M.Ayub waziri
  دنده
  President
  بنسټ
  ALFA AFGHAN PVC AND ALUMUNIM