افغانستان څانګ 

افغانستان څانګ

افغانستان څانګ

 • Ajmal Safiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0173
  نوم
  Ajmal Safi
  دنده
  President
  بنسټ
  Pak Itifaq Ltd

 • Said Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0471
  نوم
  Said Mohammad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI BILAL HAWAD LTD

 • Ahmad Shah Muzafferد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0210
  نوم
  Ahmad Shah Muzaffer
  دنده
  President
  بنسټ
  ANCL

 • Haji Mohammad Rahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0118
  نوم
  Haji Mohammad Rahim
  دنده
  President
  بنسټ
  AMEEN KAREEMZI LTD

 • Munawarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0741
  نوم
  Munawar
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MUNAWAR LTD

 • Ibadullah Ajazyarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0451
  نوم
  Ibadullah Ajazyar
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AZAHIR SHINWARI LTD