افغانستان څانګ 

افغانستان څانګ

افغانستان څانګ

 • M.Sadez alkuzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0700
  نوم
  M.Sadez alkuzai
  دنده
  President
  بنسټ
  GLOBALE PEACE LOG & SEV.

 • Ahmad Shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0009
  نوم
  Ahmad Shah
  دنده
  President
  بنسټ
  MASOOD NAJEEB LTD

 • Nisar Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0248
  نوم
  Nisar Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NISAR AHMAD LTD

 • Abdul Rahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0661
  نوم
  Abdul Rahim
  دنده
  President
  بنسټ
  ATAULLAH EHSAN LTD

 • Haji Hafeezullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0691
  نوم
  Haji Hafeezullah
  دنده
  President
  بنسټ
  FARID HASHMAT LOG. CO