اړوند لنکون 

اړوند لنکون

اړوند لنکون

 • Hekamatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0763
  نوم
  Hekamatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  ROUTS AFGHANISTAN LTD

 • Ahmad Shah Niaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0673
  نوم
  Ahmad Shah Niazi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SAYED PADSHAH NIAZI LTD

 • Allah Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0610
  نوم
  Allah Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  DEH SABZWAL LOGISTIC

 • Haji Yar Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0067
  نوم
  Haji Yar Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MOKHTAR LTD

 • Wahidullah Ahmadzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0303
  نوم
  Wahidullah Ahmadzai
  دنده
  President
  بنسټ
  SONEX PLASTIC COMPANY

 • Haji Hassan Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0628
  نوم
  Haji Hassan Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  ELHAM MOMAND AGRI BUSNIESS