اړوند لنکون 

اړوند لنکون

اړوند لنکون

 • Haji Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0681
  نوم
  Haji Gul
  دنده
  Sales Manager
  بنسټ
  NANGRAHAR NAVEEN

 • Abdul Aziz Hashemiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0762
  نوم
  Abdul Aziz Hashemi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI HABIB HASHIME LTD

 • M. Habib Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0612
  نوم
  M. Habib Shinwari
  دنده
  Admin Officer
  بنسټ
  ZEKRIA MOTAHED SAFI LTD

 • Bakhtar wazir zai د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0654
  نوم
  Bakhtar wazir zai
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN WAZIRZAI LTD

 • Abdul waliد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0616
  نوم
  Abdul wali
  دنده
  President
  بنسټ
  BASIR ACAKZAI LTD/ MUSTAFA MALIK LOGISTIC

 • Azizullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0671
  نوم
  Azizullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MUTAHED SHAMAL SHERQ LIVE STOCK