څنګه غړيتوب تر لاسه کړو 

څنګه غړيتوب تر لاسه کړو

څنګه غړيتوب تر لاسه کړو

 • Asel Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0043
  نوم
  Asel Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  HEKMAT ZIA LTD

 • Wahidullah Ahmadzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0303
  نوم
  Wahidullah Ahmadzai
  دنده
  President
  بنسټ
  SONEX PLASTIC COMPANY

 • Jahangir Khan Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0663
  نوم
  Jahangir Khan Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASAD SHAFI LTD

 • Abdul Wakil Arghandiwalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0662
  نوم
  Abdul Wakil Arghandiwal
  دنده
  President
  بنسټ
  JAAM I JAM LTD

 • Hamidullah Safiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0017
  نوم
  Hamidullah Safi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MAHBOOBULLAH SAFI LTD

 • Haji Noor Aghaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0760
  نوم
  Haji Noor Agha
  دنده
  Representative
  بنسټ
  BAHRAMI SANCHARAK BROTHERS