څنګه غړيتوب تر لاسه کړو 

څنګه غړيتوب تر لاسه کړو

څنګه غړيتوب تر لاسه کړو

 • Gul Padshahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0010
  نوم
  Gul Padshah
  دنده
  President
  بنسټ
  Nasiri Group of Companies

 • Hekamatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0763
  نوم
  Hekamatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  ROUTS AFGHANISTAN LTD

 • Mohammad Tariqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0104
  نوم
  Mohammad Tariq
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN MARK PRINTING PRESS

 • M.Rasikh Ghafooriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0685
  نوم
  M.Rasikh Ghafoori
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASEF GHAFOOR LTD

 • Haji Talib Jabbarkhilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0745
  نوم
  Haji Talib Jabbarkhil
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJI TALIB AHMADZAI LTD