سوداګرۍ ډايرکټوري 

سوداګرۍ ډايرکټوري

سوداګرۍ ډايرکټوري

 • Mohammad Hilalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0627
  نوم
  Mohammad Hilal
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AFGHAN WATAN CONST. CO

 • Nizamudin Tajzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0005
  نوم
  Nizamudin Tajzada
  دنده
  President
  بنسټ
  Itihad Aftab Ltd

 • Hayatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0123
  نوم
  Hayatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD