سوداګرۍ ډايرکټوري 

سوداګرۍ ډايرکټوري

سوداګرۍ ډايرکټوري

 • Aman Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0764
  نوم
  Aman Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID OMAR LTD

 • Ahmad Wali Mohmandد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0758
  نوم
  Ahmad Wali Mohmand
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  M & R ENVIRNMENTOL SOLUTION

 • Haji Hafeezullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0691
  نوم
  Haji Hafeezullah
  دنده
  President
  بنسټ
  FARID HASHMAT LOG. CO

 • Gulab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0202
  نوم
  Gulab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  GULAB TAHIR LTD

 • Haji Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0681
  نوم
  Haji Gul
  دنده
  Sales Manager
  بنسټ
  NANGRAHAR NAVEEN