زموږ سره اړيکه 

زموږ سره اړيکه

زموږ سره اړيکه

 • Ahmad Fahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0704
  نوم
  Ahmad Fahim
  دنده
  External Affairs Manager
  بنسټ
  JAFARIAN WARASS - LTD

 • Maseer د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0699
  نوم
  Maseer
  دنده
  Finance Manager
  بنسټ
  MAHBOOBULLAH SANGAR SAFI LTD

 • Ali Mohammad Kamaviد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0607
  نوم
  Ali Mohammad Kamavi
  دنده
  President
  بنسټ
  GALAXY INT.TRANSIT & FORWARDING

 • Sohail Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0692
  نوم
  Sohail Ahmad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHABIR NATIONAL TRADING LTD