زموږ سره اړيکه 

زموږ سره اړيکه

زموږ سره اړيکه

 • Mohammad Zamanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0644
  نوم
  Mohammad Zaman
  دنده
  President
  بنسټ
  BEROUGE LTD

 • Yousuf Raza shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0021
  نوم
  Yousuf Raza shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIRM ASIA TRADING & LOGISTIC CO

 • Haji Hassanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0006
  نوم
  Haji Hassan
  دنده
  President
  بنسټ
  Angaza Dry Fruit Co

 • Mohammad Bashirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0697
  نوم
  Mohammad Bashir
  دنده
  President
  بنسټ
  MELAD MUBASHIR LTD