سوداګريز فرصتونه 

سوداګريز فرصتونه

سوداګريز فرصتونه

 • Noorullah Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0705
  نوم
  Noorullah Rahimi
  دنده
  President
  بنسټ
  INAM SIKANDAR LTD

 • Ziaulhaq Wazir Zaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0651
  نوم
  Ziaulhaq Wazir Zai
  دنده
  Chairman
  بنسټ
  PAKTIKA WAZIRZAI LTD

 • Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0693
  نوم
  Ahmad Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SEDIQ AHMAD LTD

 • M. Fahim Roufiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0759
  نوم
  M. Fahim Roufi
  دنده
  Representative
  بنسټ
  KHURSHID NON ALOKOLIC