سوداګريز فرصتونه 

سوداګريز فرصتونه

سوداګريز فرصتونه

 • Qader Nisarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0743
  نوم
  Qader Nisar
  دنده
  President
  بنسټ
  HASK ROKHAN LTD

 • Ahmad Jan Hajizadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0703
  نوم
  Ahmad Jan Hajizada
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJIZADA SAHAR LTD

 • M. Parwiz Ghafariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0665
  نوم
  M. Parwiz Ghafari
  دنده
  President
  بنسټ
  PARWIZ GHAFARI CONSTRUCTION COMPANY

 • Zamanullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0683
  نوم
  Zamanullah
  دنده
  Marketing Manager
  بنسټ
  HUNAR HAIDAR LTD

 • Ijaz Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0748
  نوم
  Ijaz Mohammad
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAID MOMAND LTD