سوداګريز فرصتونه 

سوداګريز فرصتونه

سوداګريز فرصتونه

 • Haji Mohammad Rahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0118
  نوم
  Haji Mohammad Rahim
  دنده
  President
  بنسټ
  AMEEN KAREEMZI LTD

 • Nisar Ahmad Zubairد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0650
  نوم
  Nisar Ahmad Zubair
  دنده
  President
  بنسټ
  ROYAL GROUP CO LTD

 • Eng M Hanif Ghafooriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0626
  نوم
  Eng M Hanif Ghafoori
  دنده
  President
  بنسټ
  SADAT BROTHERS LTD

 • Rahim Khan Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0746
  نوم
  Rahim Khan Rahimi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RAHIM RAHIMI LTD

 • Ajmal Safiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0173
  نوم
  Ajmal Safi
  دنده
  President
  بنسټ
  Pak Itifaq Ltd