سوداګريز فرصتونه 

سوداګريز فرصتونه

سوداګريز فرصتونه

 • M. Habib Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0612
  نوم
  M. Habib Shinwari
  دنده
  Admin Officer
  بنسټ
  ZEKRIA MOTAHED SAFI LTD

 • Rahim Khan Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0746
  نوم
  Rahim Khan Rahimi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RAHIM RAHIMI LTD

 • Ijaz Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0748
  نوم
  Ijaz Mohammad
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAID MOMAND LTD

 • Hazrat Wali Salehد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0605
  نوم
  Hazrat Wali Saleh
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  GALAXY INT.TRANSIT & FORWARDING