سوداګريز فرصتونه 

سوداګريز فرصتونه

سوداګريز فرصتونه

 • Gulistan Khanzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0061
  نوم
  Gulistan Khanzada
  دنده
  President
  بنسټ
  ANGLIC AFGHAN CONST CO

 • Mohammad Zamanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0644
  نوم
  Mohammad Zaman
  دنده
  President
  بنسټ
  BEROUGE LTD

 • Salih Mohammad Aqazadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0629
  نوم
  Salih Mohammad Aqazada
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAR SALIH LTD

 • Attaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0212
  نوم
  Attaullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID INSAF LTD

 • Noorullah Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0705
  نوم
  Noorullah Rahimi
  دنده
  President
  بنسټ
  INAM SIKANDAR LTD

 • Timor shah Safeeد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG0640
  نوم
  Timor shah Safee
  دنده
  Manager
  بنسټ
  SALIM HASIB LTD

 • Ahmad Shah Muzafferد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0210
  نوم
  Ahmad Shah Muzaffer
  دنده
  President
  بنسټ
  ANCL

 • Naseer Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0501
  نوم
  Naseer Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NOOR KAKARY LTD