اسانتياو ميز 

اسانتياو ميز

اسانتياو ميز

 • Sayed Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0617
  نوم
  Sayed Ahmad Jan
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  STONE ONE MARBEL

 • Imran Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0420
  نوم
  Imran Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  SAHIL IMRAN TAWAB ZADALTD

 • Nisar Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0248
  نوم
  Nisar Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NISAR AHMAD LTD

 • Aman Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0764
  نوم
  Aman Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID OMAR LTD

 • Haji Makil Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0247
  نوم
  Haji Makil Shinwari
  دنده
  Manager
  بنسټ
  FAIZ PASHTOON LTD