اسانتياو ميز 

اسانتياو ميز

اسانتياو ميز

 • Mairwais Katawazaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0656
  نوم
  Mairwais Katawazai
  دنده
  President
  بنسټ
  MARWAIS KATAWAZAI LTD

 • Rafiullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0672
  نوم
  Rafiullah
  دنده
  President
  بنسټ
  LALANDER LTD

 • Ahmad Shah Niaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0673
  نوم
  Ahmad Shah Niazi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SAYED PADSHAH NIAZI LTD

 • Wahidullah Ahmadzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0303
  نوم
  Wahidullah Ahmadzai
  دنده
  President
  بنسټ
  SONEX PLASTIC COMPANY

 • M.Raqibد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0621
  نوم
  M.Raqib
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN GOAL LOGISTIC SERVICES

 • Naseer Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0501
  نوم
  Naseer Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NOOR KAKARY LTD

 • Haji Mohammad Rahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0118
  نوم
  Haji Mohammad Rahim
  دنده
  President
  بنسټ
  AMEEN KAREEMZI LTD

 • Sultan Ghaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0638
  نوم
  Sultan Ghazi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  OSMANIA BRATHRAN CARPET MANUFACETURE

 • Megan Jinmoon leeد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0695
  نوم
  Megan Jinmoon lee
  دنده
  Provincial Manager
  بنسټ
  INSTITUE OF ASIAN CULTURE DEVELOPMENT