اسانتياو ميز 

اسانتياو ميز

اسانتياو ميز

 • Ahmad Shah Ahmadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0648
  نوم
  Ahmad Shah Ahmadi
  دنده
  President
  بنسټ
  AHWA SAHRA LTD

 • Walid Ahmad Hadizadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0127
  نوم
  Walid Ahmad Hadizada
  دنده
  President
  بنسټ
  WALID HADIZADA LTD

 • Shafiq Bahramد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0684
  نوم
  Shafiq Bahram
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  BARADARAN BHRAMI SANCHARAKI LTD

 • M.Ayub waziriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0615
  نوم
  M.Ayub waziri
  دنده
  President
  بنسټ
  ALFA AFGHAN PVC AND ALUMUNIM

 • Asadullah Raziqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0755
  نوم
  Asadullah Raziq
  دنده
  President
  بنسټ
  WAHID SAMIM LTD

 • Mohammad Nasim Mohammadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0698
  نوم
  Mohammad Nasim Mohammadi
  دنده
  President
  بنسټ
  TAHOOR TAYYIB LTD