هوکړه 

هوکړه

 • M.Najib Zekeriaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0174
  نوم
  M.Najib Zekeria
  دنده
  President
  بنسټ
  NEW ABASIN LTD

 • Ahmad Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0706
  نوم
  Ahmad Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  ZUBER ABED LTD

 • Haroon Erajد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0069
  نوم
  Haroon Eraj
  دنده
  President
  بنسټ
  Naikbeen Group ( NG )

 • Mohammad Bashirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0697
  نوم
  Mohammad Bashir
  دنده
  President
  بنسټ
  MELAD MUBASHIR LTD

 • Rahmatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0140
  نوم
  Rahmatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  Bradaran Mamozai