هوکړه 

هوکړه

 • Yousuf Raza shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0021
  نوم
  Yousuf Raza shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIRM ASIA TRADING & LOGISTIC CO

 • Ajab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0645
  نوم
  Ajab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  LAJBAR MARBLE COMPANY

 • Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0693
  نوم
  Ahmad Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SEDIQ AHMAD LTD

 • Bakhtar wazir zai د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0654
  نوم
  Bakhtar wazir zai
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN WAZIRZAI LTD

 • Shazar Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0674
  نوم
  Shazar Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SUPER BILAL MUKIT PRODUCTION CO

 • Noor wali yahqoobiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0008
  نوم
  Noor wali yahqoobi
  دنده
  President
  بنسټ
  Gulf Construction Co