هوکړه 

هوکړه

 • Ahmad Shah Ahmadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0648
  نوم
  Ahmad Shah Ahmadi
  دنده
  President
  بنسټ
  AHWA SAHRA LTD

 • Mohammad Naser Alokozayد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0669
  نوم
  Mohammad Naser Alokozay
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ALOKOZAY FOOD PROCESSING AND PRODUCTION

 • Rahim Khan Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0746
  نوم
  Rahim Khan Rahimi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RAHIM RAHIMI LTD

 • Abdul Aziz Hashemiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0762
  نوم
  Abdul Aziz Hashemi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI HABIB HASHIME LTD

 • M.Ayub waziriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0615
  نوم
  M.Ayub waziri
  دنده
  President
  بنسټ
  ALFA AFGHAN PVC AND ALUMUNIM

 • Abdul Alim Sayedzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0641
  نوم
  Abdul Alim Sayedzada
  دنده
  President
  بنسټ
  BRATHERAN SAYEDZADA LTD

 • Masood Jan Wahleد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0687
  نوم
  Masood Jan Wahle
  دنده
  President
  بنسټ
  BOUSTAN SABZ AFGHANISTAN LTD