جزئیات رویداد یک

Monday, September 09, 2013

جزئیات رویداد یک


 • M.Najib Zekeriaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0174
  نوم
  M.Najib Zekeria
  دنده
  President
  بنسټ
  NEW ABASIN LTD

 • Haji Talib Jabbarkhilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0745
  نوم
  Haji Talib Jabbarkhil
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJI TALIB AHMADZAI LTD

 • Yaqoot Shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0667
  نوم
  Yaqoot Shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIDOWS KHALID LOGISTIC COMPANY

 • Mohammad Moosaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0686
  نوم
  Mohammad Moosa
  دنده
  Marketing Manager
  بنسټ
  TAMIM TAWHEED NASIRI LTD

 • Haji Azizullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0625
  نوم
  Haji Azizullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  WASIM QAHAR LTD