جزئیات رویداد یک

Monday, September 09, 2013

جزئیات رویداد یک


 • Gulab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0202
  نوم
  Gulab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  GULAB TAHIR LTD

 • Haji Hassan Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0628
  نوم
  Haji Hassan Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  ELHAM MOMAND AGRI BUSNIESS

 • Abdul waliد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0616
  نوم
  Abdul wali
  دنده
  President
  بنسټ
  BASIR ACAKZAI LTD/ MUSTAFA MALIK LOGISTIC

 • Hayatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0123
  نوم
  Hayatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD

 • Mubarak Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0652
  نوم
  Mubarak Wais Wazirzai
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  NAWAI WAZIRZAI LOGISTIC AND FARWARDING

 • Manzoor Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0690
  نوم
  Manzoor Ahmad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MANZOR NESAR LTD

 • Shazar Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0674
  نوم
  Shazar Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SUPER BILAL MUKIT PRODUCTION CO