جزئیات رویداد یک

Monday, September 09, 2013

جزئیات رویداد یک


 • Megan Jinmoon leeد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0695
  نوم
  Megan Jinmoon lee
  دنده
  Provincial Manager
  بنسټ
  INSTITUE OF ASIAN CULTURE DEVELOPMENT

 • Firuz Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0624
  نوم
  Firuz Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  FIRUZ SADRUDDIN LTD

 • Mairwais Katawazaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0656
  نوم
  Mairwais Katawazai
  دنده
  President
  بنسټ
  MARWAIS KATAWAZAI LTD

 • Haji Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0681
  نوم
  Haji Gul
  دنده
  Sales Manager
  بنسټ
  NANGRAHAR NAVEEN

 • Haji Homayon khwajazadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0007
  نوم
  Haji Homayon khwajazada
  دنده
  President
  بنسټ
  Shuaib Sohrab Shakib Ltd

 • Mubarak Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0652
  نوم
  Mubarak Wais Wazirzai
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  NAWAI WAZIRZAI LOGISTIC AND FARWARDING